PODMÍNKY  DADAPU PRO VYSTUPUJÍCÍ (POŘADATELE) 

1) ZÁKLADNÍ POJMY:

 • PROVOZOVATEL: Ing.Diana Ešnerová, IČ 49361554, DIČ: CZ6052041688
 • DADAP: hudební kavárna Dadap, K Žižkovu 495/8, Praha 9-Vysočany
 • AKCE: jakákoliv kulturní či jiná událost (koncert, literární večery, večírky, apod.), pořádaná Pořadatelem v prostorách Dadapu
 • POŘADATEL: je ten, kdo na základě ústní nebo písemné dohody pořádá Akci v Dadapu.Většinou je účinkující zároveň pořadatelem.

2) VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ:

 • Pořadatel je povinen si tyto podmínky Dadapu pro vystupující  (Pořadatele) řádně nastudovat a řídit se jimi.
 • Uskutečněním Akce v Dadapu vyjadřuje Pořadatel souhlas se všemi podmínkami Dadapu, a to i v případě jen ústní dohody.
 • Pořadatel je povinen při Akci v Dadapu dodržovat platné zákony České republiky, dodržovat bezpečnostní opatření a předcházet tak škodám na zdraví a majetku.
 • Pořadatel Akce je povinen dodržovat pokyny Provozovatele Dadapu i všech jeho zaměstnanců.
 • Pořadatel Akce je povinen uhradit Provozovateli jakoukoliv škodu, kterou mu svou činností způsobí.
 • Pořadatel akceptuje, že prostor Dadapu je zcela nekuřácký.
 • Personál Dadapu vyjde Pořadateli maximálně vstříc, ale přípravy a organizace Akce se nezúčastní (týká se to i rozmístění stolů apod.).
 • Začátek Akce je nejdříve v 19.45 hod a Pořadatel si připravuje prostor  nejdříve od 19 hod.
 • Pořadatel akceptuje, že hudební produkce v Dadapu je limitována ukončením ve 22 hod.Na základě dohody s Provozovatelem Dadapu může akce pokračovat i po 22. hodině, ale akusticky, bez nazvučení a použití pianina či hlučných hudebních nástrojů.
 • Šatna je Pořadateli k dispozici v kanceláři Dadapu, ale Provozovatel za cennosti neručí.
 • V průběhu Akce je obsluha na baru.
 •  

3) TECHNICKÉ ZÁZEMÍ DADAPU A ZVUČENÍ, PRONÁJEM NA AKCI:

 • Provozovatel zápůjčí zdarma Pořadateli veškeré technické zázemí Dadapu (viz.odkaz na technické vybavení na webu).
 • Pořadatel po ukončení Akce vše řádně uklidí na své místo a zkontroluje, zda něco nechybí dle manuálu technického vybavení Dadapu.
 • Pořadatel za zapůjčenou techniku ručí.
 • Pořadatel si zvučí sám, případně se může domluvit se zvukařem doporučeným Dadapem za poplatek 600 kč za akci (platí přímo příslušnému zvukaři).
 • Při využití služeb zvukaře je po předchozí domluvě možné získat zvukový záznam z Akce.
 • Na základě dohody mezi Provozovatelem a Pořadatelem je možné ustanovení těchto podmínek pro jednotlivé Akce změnit.

4) OCHRANA  AUTORSKÝCH PRÁV:

 • V případě, že během Akce  v Dadapu zazní písně, k nimž výkon práv spravuje kolektivní správce Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.,IČ:63839997 (dále jen OSA), je Pořadatel povinen postupovat podle zákona č.121/2000 Sb.Autorský zákon, zejména pak uzavřít s OSA licenční smlouvu.
 • Provozovateli Dadapu z Akcí zásadně nevzniká povinnost vůči OSA.

5) VSTUPNÉ A SLEVY:

 • Výši vstupného na Akci v Dadapu si určuje Pořadatel, a sám si ho i vybírá.
  Provozovatel Dadapu ze vstupného na Akci v Dadapu nic nepožaduje.
  Provozovatel Dadapu poskytuje účinkujícím slevu na občerstvení dle individuální dohody.
  Provozovatel Dadapu neproplácí Pořadateli cestovné a nehradí  mu ubytování.
 • Pořadatel Akce, jeho pracovníci, vystupující, ani nikdo jiný jakkoli spojený s Pořadatelem nemá právo na Akci donášet ani konzumovat vlastní (v Dadapu nezakoupené) alkoholické či nealkoholické nápoje a jakékoliv občerstvení. Pořadatel se zavazuje, že zajistí splnění podmínek podle tohoto bodu.

6) PROPAGACE:

 • Pořadatel propaguje Akci mezi svými příznivci a známými i jinde, aby zajistil co největší návštěvnost. Pořadatel garantuje návštěvnost minimálně 30 osob, jinak platí nájem (viz.bod 3).
 • Provozovatel podpoří Akci Pořadatele prezentací na vlastních webových i facebookových stránkách, i v prostorách Dadapu.
 • Pořadatel může dodat letáčky a plakáty a Provozovatel je umístí na výlohu i do prostor Dadapu.
 • Pořadatel Akce souhlasí s tím, že Provozovatel Dadapu  může použít promomateriály Pořadatele  za účelem propagace Akce .
 • Při konání Akce v Dadapu Pořadatel souhlasí s pořizováním fotografií, videa či zvukového záznamu  Provozovatelem, a jejich následným umístěním na webových či facebookových stránkách Dadapu.
Tyto podmínky jsou platné od 1.4.2014.

Zpět